Regulamin zgłoszenia

  • Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie lub urzędowo. Strony mogą ustalić w formie pisemnej swoje prawa i obowiązki odmiennie niż przewidują to niniejsze ogólne warunki uczestnictwa z tym zastrzeżeniem, iż w sprawach nie unormowanych w umowie kolejno zastosowanie będą miały niniejsze „Warunki” i przepisy Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

  • Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
  • Miejscem spełnienia świadczenia z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.
  • Przy zawarciu umowy Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Biura zaliczki w wysokości co najmniej 40% ustalonej ceny imprezy lub innej kwoty obejmującej całkowitą wartość biletu lotniczego jeżeli warunki zakupu biletu określone przez linię lotniczą tak wymagają oraz zaliczki na poczet pozostałych określonych w umowie świadczeń. W takim przypadku warunki płatności będą indywidualnie określone. W takim przypadku będzie miało miejsce indywidualne negocjowanie warunków.
  • Cała należność za imprezę określoną umową winna być wpłacona przez uczestnika w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
  • Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych w punktach 3.3 i 3.4 terminach na dobro Biura.
» wróć do formularza zgłoszeniowegoStron: 10  1234»