Regulamin zgłoszenia

  • Wszelkie roszczenia Uczestników (którzy świadczenia pieniężne spełnili), związane z rozwiązaniem umowy w oparciu o punkt 3.5 Warunków, winny być kierowane do osób sprzedających imprezy w imieniu Biura. Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawy kalkulacji ceny imprez mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż o 10%. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do Uczestnika wyłącznie po doręczeniu Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia co najmniej nie później niż 20 dni przed datą imprezy. W takim przypadku uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku rezygnacji Biuro zwraca pełną otrzymaną od Uczestnika wpłatę.

PRAWA UCZESTNIKA

  • Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą (katalogiem i cennikiem) stanowiącym integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Wymagania specjalne, na które strony wyraziły zgodę, stanowią załącznik do niniejszej umowy opatrzone podpisami obu stron.
  • Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura.
  • Uczestnicy uprawnieni są do zgłaszania przedstawicielom Biura wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji imprezy, z tym zastrzeżeniem, iż Biuro wyłącza swoją odpowiedzialność za spowodowane takimi działaniami modyfikacje programu imprezy i jego niezgodnością z ofertą.
  • Uczestnik objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
» wróć do formularza zgłoszeniowegoStron: 10  «12345»